Pædagogisk læreplan

cid__6A20557EAEDE6E4688072FF4FA1F16F9eurprd03_prod_outlook.jpg

Bakkelandets Børnehave – to afdelinger:

Børnenes Spor.

Valnødden – naturbørnehaveafdeling.
 

Værdigrundlag.

I vores børnehave ønsker vi at skabe rammerne for livsglæde og leg i et fællesskab mellem institution, forældre og børn – hvor børnenes trivsel og dannelse er vores fælles opgave.

Vi ønsker at skabe en hverdag hvor forældre og børnene kan opleve, at de i trygge rammer kan færdes og børnene kan udfolde sig.

I børnehaven skal børnene støttes i deres udfoldelse, og tilgodeses i deres behov for omsorg og tryghed. Børnehaven skal give børnene den grundlæggende ballast vedrørende eget værd, og mulighederne i fællesskabet. Samarbejde mellem skole og børnehave skal sikre børnene den bedst mulige overgang til det senere skoleliv.

I Bakkelandets Børnehave arbejder vi seriøst og målrettet med de pædagogiske læreplaner, som indeholder vores mål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læreproces skal give børnene her i børnehaven, mulighed for at tilegne sig.

Vores virke tager først og fremmest udgangspunkt i at leve op til love og regler, gældende for drift af privatinstitutioner. Men vi ønsker at tilbyde mere end det. 

Her byder vi forældre og børn velkomne i trygge rammer, hvor der fokuseres på det enkelte barn, og på barnets behov og muligheder. Her tages der både hensyn til, at individet og gruppen tilgodeses i fællesskabet.

Kontakten med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og samtale, hvor vi er ansvarsfulde for børnenes hverdag i en professionelt drevet børnehave. 

Pædagogisk håndtering ud fra 6 temaer

Bakkelandets Børnehave tilbyder pædagogisk faglig håndtering af det daglige arbejde med børnene. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, oplevelser, ude liv og udfordringer. Alle sammen nøgleord, der indgår i den måde vi arbejder med læreplanerne på, her hos os. 

Læreplanerne behandler følgende temaer: 

1) Alsidig personlig udvikling
2) Sociale kompetencer
3) Sproglig udvikling
4) Krop og bevægelse
5) Naturen og naturfænomener
6) Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Pædagogik/faglighed i børnehaven

Pædagogikken og fagligheden kommer til at bygge på følgende elementer:

- Børnehavens virke tager udgangspunkt i at leve op til love og regler gældende for drift af børnehave.

- I vores børnehave vil vi byde forældre og børn velkomne i trygge rammer. Der fokuseres på det enkelte barn, hvor barnets behov og muligheder både individuelt og i gruppen tilgodeses.

- Vores kontakt med forældre og børn baserer vi på åbenhed, synlighed og dialog, hvor vi er garanter for børnenes hverdag i en professionelt drevet børnehave.

- Vi prioriterer ved børnehavestart at anvende primærpædagog – for at sikre en god start i børnehaven.

- Generelt tilstræber vi et højt kommunikationsniveau i den daglige kontakt – for den enkelte, såvel som for gruppen.

- I vores børnehave prioriterer vi: trivsel, glæde, fantasi, nysgerrighed og leg.

Ovenstående ønsker vi at fremme ved at:

- Arbejde med temaer.

- Bruge naturen aktivt, ved at være i naturen, hver dag, året rundt.

- Bruge sang, rytmik, musik og arbejde med bevægelser.

- Markere mærkedage.

- Inddrage traditioner i hverdag og evt. skabe traditioner.

Aktivitetsplan

Barnet lever i fantasiens verden, og der arbejdes derfor med konstant afsæt i denne. At arbejde med og i fantasiens verden forudsætter hjertelighed. Fantasien danner rammerne omkring aktivitetsplanen.

cid__C4A3F6012C144B43BE1B06F16E168FEFeurprd03_prod_outlook.jpg

Billedlig aktivitetsplan over året

Hverdagen i børnehaven er bygget op omkring en rytmisk vekslen mellem de mere larmende og de stille aktiviteter:

De larmende aktiviteter kan for eksempel være: fri leg, kreative aktiviteter, hvorimod de mere stille er samling, spisning, eventyr og fortælling.

Hver ugedag har sin egen kreative aktivitet:

For eksempel: Leg, bevægelse & drama, billedkunst, mad, bål & bagning, håndværk og aktiviteter ”udenfor matriklen”.

Årsrytmen er baseret på årstiderne, forår, sommer, efterår og vinter.

Inden for hver af disse årstider er der fester der skal forberedes og afholdes.

Dagsrytmer

 

De kreative/ pædagogiske aktiviteter

Samling, sang og sproglig opmærksomhed.

Spisning

Fortælling

Fri leg

 

Formål

Formål

Formål

Formål

Formål

 

Se ugerytme.

Barnet oplever sig som en del af et fællesskab.

Lære at bruge kniv, gaffel og ske.

At lytte.

Udfordrer og udforsker sig selv og omverdenen.

   

At lege med sprogets lyde og opnå nysgerrighed for tegn og symboler.

Borddækning, -skik og traditioner.

Barnet oplever sig som en del af et fællesskab.

At sidde.

At kunne lege og forsvinde i den fantasifulde verden.

   

At kunne udtrykke sig med kropssprog, mimik og med lyde.

Stille sulten og få energi til leg.

At blive optaget og glemme sig selv.

At kunne lege i små og store grupper.

   

At kunne udtrykke følelser og behov.

Undgå tørst.

Gennem fortællingen opnås indre billeder for mulige handlinger.

At kunne vente på tur.

   

At udfordre barnets sprog

 

Fantasi.

At bruge sin krop.

 

Se ugerytme

At lære barnet at synge, spille og danse.

 

At inspirere til fantasileg.

Den voksne er hverdagslivets forbillede og inspirator. Under den frie leg tilrettelægger den voksne legemiljøer, hvori barnet udfordres og udvikles.

   

At børnene lærer hinandens navne

   

Barnet iagttager den voksne og bliver inspireret.

         

At lærer årstiderne at kende.

         

At jord på fingre og tøj hører med til at være ude.

 

 

De kreative/ pædagogiske aktiviteter

Samling, sang og sproglig opmærksomhed.

Spisning

Fortælling

Fri leg

 

Praksis

Praksis

Praksis

Praksis

Praksis

 

Se ugerytme.

Sproglege og legeskrivning.

At spise medbragt og hjemmelavet mad.

Skabe en stemning og tænd et fortællelys.

Leg og samtale.

   

Lege med lyde.

Tale sammen om mad og hensigtsmæssig borddækning.

Fortælling for børnene hver dag.

Fra hjerte til hjerte via øjenkontakt.

Leg i naturen.

   

Rim og remser.

Sanglege.

Være med til at lave mad.

Børnene digter og fortæller.

Klatre, svinge og gynge.

   

Begrebsforståelse.

(F.eks. forholdsord samt ord- og begrebsgrupper. Ord: Et æble og en banan.

Begreb: Frugt.

Se på, at der bliver lavet mad og dækket bord.

 

Børnene iagttager udførelsen af praktiske gøremål og involveres efter lystprincippet - efterligning.

Samarbejde omkring hverdagens pligter.

 

Se ugerytme

Fortælling og dramatisering.

Væske er altid tilgængelig.

 

Bygge og grave.

   

Musik, dans og rytmik.

   

Grundlege.

         

Se og undersøge hvad man finder i naturen. Dyr, insekter, planter. Hvorfor er regnormen vores venner, hvad spiser en mariehøne….

         

Oprydning.

Den voksnes igangsætning


 

Ugerytme

At være barn i bondegards-børnehaven

Maddag

- Mad, bål og bagning.

Billedkunst

Håndværk

Leg, bevægelse, drama og sansemotorisk træning.

Formål

Formål

Formål

Formål

Formål

Årets gang i naturen.

Kendskab til sund mad.

Materiale-kendskab.

Materialekendskab.

Værktøjskendskab.

Er selvhjulpen i forhold til alder.

At eksperimentere og udforske omverdenen.

Kendskab til danske og årstidernes afgrøder.

At være eksperimenterende og fabulerende.

Stimulering af grov- og finmotorik.

Kropsbevidsthed og god grundmotorik.

At tage ansvar for planter og dyr.

Det sociale liv og dannelsen i spisesituationen.

At begrænse sig.

Kunst og skulptur.

Opleve glæden ved at bruge kroppen.

Sanseindtryk i form af modsætninger fra jord, luft, ild og vand.

Sanseindtryk.

At opdage og fortælle en historie i et billede.

At være eksperimenterende.

Udforske og kende forskellige legemiljøer.

Kendskab til naturens skiften og de forskellige vejrmæssige forhold

 

Møde danske kunstneres værker.

Æstetiske oplevelser og læreprocesser. F.eks. gyngestativets bærende bjælker dekoreres med fantasibilleder og –figurer.

Hygiejne.

At barnet kender sin krop og ved hvilke dele man sørger for rengøring af hvornår.

Fx hænder, mund og numse.

Kendskab til landskabet

 

Formning.

 

At udtrykke sig med kroppen.

   

Præsentation og udvikling af børneværker.

 

At tale med kroppen.

   

Proces og færdige produkter.

 

At turde være hovedperson.

   

Stimulering af finmotorik.

 

Empati.

       

Kendskab til følelser og følelsernes udtryk.

 

At være barn i bondegårds-børnehaven

Maddag

- Mad, bål og bagning.

Billedkunst

Håndværk

Leg, bevægelse, drama og sansemotorisk træning.

Eksempler på praksis

Eksempler på praksis

Eksempler på praksis

Eksempler på praksis

Eksempler på praksis

At være ude i al slags vejr og i de fire årstider.

Samtale om mad og madlavningen.

Arbejde i ler, modellervoks, papmache, gips og bivoks.

At snitte i træ og forme gasbeton.

Grundlege.

At bevæge sig i forskellige terræner.

Smage på de rå, de kogte og de stegte madvarer.

Oliekridt, våd-maling og kul og bivoksfarver.

At sy og arbejde med stof og garn.

Stimulering af de primitive sanser: Labyrintsansen. Følesansen.

Kinæstesisansen.

Fra jord til bord.

Primitiv madlavning.

Klippe og lime.

Tegne og male.

At arbejde med uld (karte og filte).

Cykelture

Krible – krable

Bagning – at eksperimentere.

Arbejde med naturmaterialer og i naturen.

 

At få pulsen op.

Familie/erhvervsbesøg i nærområdet.

Være med til at lave mad, dække borde og rydde af.

Børnenes produkter udstilles/hænges op.

 

At bevæge sig i forskellige terræner

 

Spise og nyde medbragt mad.

Smykkefemstilling.

 

At lege lege.

 

Spise og nyde mad, der er lavet i børnehaven.

Børnene laver billeder og digter historier. Teksterne kan legeskrives eller skrives af en voksen.

 

At bevæge sig i forskellige terræner.

         

Det vigtigste for barnets udvikling er, at være sammen med mennesker for at være et menneske.

Kompetencer udvikles i et samspil mellem de medfødte muligheder og udvikling af sproget, sociale kompetencer, personlighedsudvikling, kognitiv udvikling, kropslig udvikling.

Kompetencer er:

- Det barnet er     -             selvværd

- Det barnet vil     -             holdning

- Det barnet gør    -             mestring

- Det barnet kan   -             færdigheder

- Det barnet ved   -             viden

En hverdag med en fast rytme styrker barnets selvværd.

Hverdagens, ugens og årets rytme, den gode efterlignings/rollemodel og barnets frie leg, er nok for barnet i børnehaven. Alle disse elementer er hver især med til at skabe og udvikle barnets kompetencer.

Årets rytme og traditioner

Høstfest

Morten Bisp

Lucia

Jul

Hellig tre konger

Fastelavn

Påske

Bededag

Vårfest

Sommer-fest

Grønsags-fortælling.

Fortælling om Morten Bisp.

Lucia-

legender.

Jule-fortællinger.

Fortælling.

Fortælling om dagene før fastelavn.

F.eks. Aske-onsdag og hvide tirsdag.

Fortælling om påskeharen

Fortælling om bededag.

Fortælling

om fugle og sommerfugle.

De store børn viser et lille skuespil.

Efterårssange.

Sange.

Luciasange

Jule- og adventssange.

Salme

Fastelavns-

sange.

Påske

-sange.

 

Forårssange.

Sommer-

Sange.

Spise høstmiddag som er lavet i fællesskab.

Spise et varmt måltid mad som er lavet i fællesskab.

Spise sol, måne og stjernekager.

Spise et varmt måltid mad som er lavet i fællesskab.

Spise luciabrød

Spise julefrokost som er lavet i fællesskab.

Spise et varmt måltid mad som er lavet i fællesskab.

Spise fastelavns-

middag som er lavet i fællesskab

Spise et påskemåltid lavet i fællesskab og fortrinsvis af æg.

Varme hveder serveres for forældrene.

Spise et Fest- måltid som er lavet i fællesskab.

Sommer-fest for hele familien. Hvor medbragt mad nydes fra et fælles ta´selv bord.

Grønsager – afgrøder.

Lanterneoptog.

Se luciaoptog

Høstkransen forvandles til en adventskrans

Hellig tre konger – lys.

Male tønder.

Æg, æggedeko-rationer og æggelege.

 

Se naturen springe ud. Opleve forvand-lingen.

 

Fra jord til bord.

Samarbejde med friskolen i forhold til slagtning af gæs og lanterneoptaget.

 

Lave julegaver og indpakning.

Drama.

Tøndeslagning

Karse.

 

At gøre jorden parat og efter-følgende at så.

At tage afsked med de store børn.

Tærsket korn, malet mel og bagt brød.

   

Kalenderlys og

–sjov.

 

Pynt og udklædning

Påskeklip.

     

Kærnet smør.

   

Drillenisser.

   

Gækkebreve

     

Stor høstkrans lavet og dekoreres

   

Nisserne kommer med børnene hjem. De skriver dagbog, der læses op for alle børn den efterfølgende dag.

           

De fire

kornsorter.

   

Kirkegang med friskolen.

           

Indsamling af høstbær.

   

Klippe-klister dag sammen med friskolen.

Forældre og bedsteforældre inviteres med.

           
     

Julebagning

           
     

Pakkekalender.

           

Ved efterligning af andre børn og voksne udvikles og styrkes barnets alsidige udvikling.

Målet:

At barnet:                             

-                            Har livsduelighed – at være duelig i livet..

-                            Hviler i sig selv.

-                            Er bevidst om sig selv.

-                            Har selverkendelse.

-                            Har selvtillid og selvværd, der kan bygges videre på.

-                            Kender sin rolle i forhold til andre.

-                            Er bevidst om egne grænser.

-                            Kan sige til og fra.

-                            Kan tage en beslutning.

-                            Kan koncentrere sig om en lille opgave.

-                            Kan arbejde selvstændigt og selv gå i gang.

-                            Har meninger om tingene.

Igennem leg og samvær udvikles og opbygges barnets sociale kompetencer.

Målet:

At barnet:

-                            Leger i store såvel som små grupper.

-              Kan lytte til og gå på kompromis med kammerater.

-              Forstår omgangsformen mellem mennesker.

-              Kan klare ikke at være i centrum hele tiden.

-              Holde af at være sammen med kammerater.

-              Har omsorg for andre.

-              Tager hensyn.

-              Kan lide samarbejde.

-              Kan tilsidesætte egne behov og vente på tur.

Igennem leg og samvær med andre børn, efterligning af den voksnes tydelige sprog og kropssprog udvikles barnets sprog.

Målet:

At barnet:

-              Er tiltrukket af ord og sproglige udtryk.

-              Leger med ord og remser.

-              Interesser sig for at lytte og fortælle historier.

-              Kan modtage en kollektiv besked.

-              Udvikler et stort ordforråd.

-              Udvikler gode argumenter.

-              Interesserer sig for ordspil og sproglege.

-              Udvikler en skærpet hukommelse og kan huske navne, steder og detaljer.

Ved hjælp af barnets fantasi og nysgerrighed på verden udvikles krop og bevægelse.

Målet:

At barnet:

-                        Er selvhjulpen i forhold til alder.

-                        Har en god fin- og grovmotorik.

-              Bruger sanserne.

-              Udvikler en god kropsbevidsthed.

-              Udvikler god koordinationsevne.

-              Udvikler glæde ved al bevægelse.

-              Udvikler integrerede reflekser og hensigtsmæssige motoriske reaktioner.

-              Søger kropslige udfordringer og egne grænser.

-              Tilbydes og opmuntres til sund mad.

Ved at tage barnet med ud i naturen og opleve naturfænomener gives en inde forståelse og læring af årets forandringer og naturens liv.

Målet:

At barnet:

-              Er lydhør over for naturen.

-              Skaber sammenhænge.

-              Tager ansvar for planter og dyr.

-              Studerer naturen.              

-              Laver eksperimenter.

-              Ordner og sætter i system.

-              Kan beskrive vejret og det, som barnet oplever i naturen.

-              Er nysgerrighed – stille spørgsmål om naturen – undre sig.

-              Interesserer sig for rette hensigtsmæssige påklædning.

Gennem dags/uge og årsrytmen udvikles barnets kulturelle udtryksformer og værdier

Målet:

At barnet:

-         Er kulturens lærling. Det er barnet, der skal føre livet og landets værdier videre.

- Igennem relationer, erfaringer og erkendelser af livet udvikles den kulturelle kompetence.

- I samspil med andre børn og voksne dannes hele tiden nye udtryksformer, som udvikler barnets indre sprogopfattelse.

- Har adgang til tidens indtryk i kunst og kultur, til drama, musik og kreativ udfoldelse, da det er med til at gøre barnet – et barn af tiden.

- Tilegner sig viden og kendskab til traditioner og fester. Årets traditioner og værdier er en vigtig del af Danmarks kultur.

- Kender sig egen historie og familiemæssige baggrund.

Børn med særlige behov

Til børn med specifikke eller generelle vanskeligheder og behov yder vi støtte. Denne støtte eller omsorg kan være i form af ekstra opmærksomhed og hjælp lige netop til de områder, hvor vi i samråd med forældrene vurderer, at barnet har brug for støtte og stimulering. I de tilfælde, hvor vi i samråd med forældrene vurderer, at der er brug for yderligere støtte og indsats, benytter vi PPR og/eller Familiehuset i Brædstrup, Ny Horsens Kommune.

Evaluering og dokumentation:

Big-book

I børnehaven er en ”big-book”, som fungerer som en scrapbog. I denne sættes billeder ind fra arrangementer og dagliglivet kombineret med små tekster. Bogen er tilgængelig for børn, forældre og ansatte. Bogen gennemgås en gang årligt på et personalemøde samt et bestyrelsesmøde.

Traditionsbogen

Der køres et år af gangen (august til august). Alle begivenheder (forberedelse, fester, traditioner, oplevelser uden for haven, udkast over samligens indhold osv.), der finder sted, beskrives i en dagbogsform og lægges ind under de forskellige måneder.

Det er især vigtigt at skrive om:

Hvad (lavede vi)?

Hvordan (gjorde vi)?

Hvorfor (hvad ville vi have ud af det)?

Hvornår (tid og sted).

Hvilke erfaringer har vi gjort os, som vi kan drage nytte af i vores kommende virke?

Skriftlig evaluering blandt personalet

Efter alle arrangementer evalueres skriftlig på baggrund af et oplæg fra den overordnede ansvarlige.

Portefølje – barnets egen:

I en mappe/kasse indsamles følgende:

- Kreative udtryk (f.eks. tegninger, malerier og klip).

- Nedskrevne citater fra barnet.

- Legeskrivning – egne tekster og historier.

- Fotos

- Genstande som barnet har fundet(f.eks. flotte sten, fjer, tørrede blomster mm.)

Logbog - hvordan går sejladsen – af sted mod nye mål?

- Iagttagelser. – se bilag.

- Skemaoversigt over leg og læreplanens punkter. – se bilag.

- Samtaleark til forældresamtaler med udviklingspunkter. – se bilag.

Personalemøde:

Der evalueres på personalemøder både i forhold til børneiagttagelser, hverdagslivet, aktiviteter og arrangementer. Der evalueres altid på baggrund af formål og delmål. En af pædagogens vigtigste roller er, at barnet føler sig set, hørt og forstået.

Bestyrelsen:

I samarbejde med bestyrelsen evalueres læreplanerne en gang årligt med udgangspunkt i praksis, børnenes udvikling og personalets psykiske arbejdsmiljø.

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 7. november 2006

_________________               _________________               _________________                _________________

Formand                                Næstformand                         Bestyrelsesmedlem                  Bestyrelsesmedlem

Kjetil Fleten                            Kim schytt Olesen

________________                 ________________                 _________________                ________________

Bestyrelsesmedlem                 Bestyrelsesmedlem                 Bestyrelsesmedlem                  Skoleleder

                                                                                                                                   Jane Sand Amtoft

Bakkelandets Friskole & Børnehule oktober 2006

Evaluering samt rettelser på bestyrelsesmødet d. 9. Maj 2009

Jane Nielsen

Kim Schytt Olesen

Frede Knudsen

Ditte Krogh

Bakkelandets friskoles børnehave.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk