Værdigrundlag

DSC03454.jpg

Friskolen er en Grundtvig/Koldsk inspireret fri grundskole, som har børn fra børnehaveklassen til 8. klasse.

I tilknytning til skolen er også børnehave og skolefritidsordning, drevet under den kommunale puljeordning.

Vi rejser os fra asken af Grædstrup Skole, og bygger videre på en masse af de gode elementer, som eksisterer i vores lille lokalt forankrede skole. Kvaliteterne danner grundlag for vores frie og uafhængige skole, som er åben for alle.

I friskolen ønsker vi at skabe rammerne for livsglæde, læring og leg i et fællesskab mellem skole, forældre og elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er vores fælles opgave.

Skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk -  at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.

Vi prioriterer overskuelige rammer, hvor oplevelse, engagement og respekt mellem børn og voksne er grundlaget for en god skoledag. Vi ønsker at fremme elementer som skaber hele mennesker gennem læring og dannelse.


Pædagogik/faglighed i skolen

Pædagogikken og fagligheden kommer til at bygge følgende elementer:

 • Al undervisning tager udgangspunkt i at leve op til de krav der stilles i ”Folkeskoleloven”, så eleverne sikres de krævede kundskaber i dansk, matematik osv.
   
 • Sikre at eleverne er fagligt klar til at forlade Bakkelandets Friskole efter 7. klasse og begynde på overbygningen.
   
 • Skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk -  at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.
   
 • Klassekvotienter hvor der tilstræbes klassekvotienter med max. 15 elever.
   
 • Vi prioriterer altså både individet og fællesskabet, så det sociale og faglige niveau kan tilpasses holdet og individet.
   
 • Ud over undervisning i de grundlæggende skolefag, tager vi udgangspunkt i temaarbejde, som inddrager skolens øvrige fag.
   
 • Undervisning og temaarbejde vil ske både klasseopdelt og i hold. Det vil indeholde følgende elementer - traditionel klasseundervisning, værksteder, selvstændigt arbejde, fortælling, sang, musik, ekskursioner m.v.
   
 • Vi vil inddrage og skabe traditioner i undervisningen, i forbindelse med dagligdagen, højtider og mærkedage, markering af årstiderne m.m.
   
 • I friskolen ønsker vi at tage udgangspunkt i vores lokale tilhørsforhold gennem samarbejde med lokale foreninger, Grædstrup Kirke, virksomheder og enkelt personer.
   
 • Vores arbejde med at åbne vindue til verden kan omfatte samarbejde med andre skoler både herhjemme og i udlandet f.eks. i Norden, samt nationale og internationale organisationer.


Udover den daglige undervisning
 har vi en årlig lejrtur, hvor hele skolen deltager.

Vi prioriterer et højt informations- og kommunikationsniveau både i relation til de enkelte elever og forældre, men også generelt mellem skole og hjem, skole og lokalsamfund, samt skole og samarbejdspartnere.

IMG_2875aa.jpg 

Pædagogik/faglighed i SFO'en

Pædagogikken og fagligheden kommer til at bygge på følgende elementer:

 • SFO'ens virke tager udgangspunkt i at leve op til love og regler gældende for drift af SFO.
 • I vores SFO prioriterer vi - trivsel, glæde, udvikling og leg, gennem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og støtte til aktiviteter igangsat af børnene. 

Det ønsker vi at fremme ved at:

 • bruge naturen aktivt.
 • arbejde med fysisk udfoldelse.
 • give rum til at "kede sig".
 • understøtte brug af fantasi og nysgerrighed.
 • skabe rolige rammer 

Vi vil sikre et højt kommunikationsniveau med børn og forældre vedrørende aktiviteter og dagligdag.
 

Det forstår vi ved Grundtvig/koldsk

Den danske friskole er en del af den fri skoletradition, som - med fælles rod i N. F. S. Grundtvigs og Christen Kolds skoletanker, der blandt andet også omfatter folkehøjskolen og efterskolen.

De Grundtvig-koldske friskoler er en snart 150 år gammel græsrodsbevægelse, hvor Grundtvig og Christen Kold blandt andet gjorde sig følgende tanker:

 • Hjemmet er det centrale i børnenes verden.
 • At ansvar for børnenes opdragelse og udvikling er hjemmets.
 • At eleverne har krav på at opleve glæde ved at lære.
 • At eleverne er virksomme på mange forskellige måder.
 • At der tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og interesser.
   

Dato for bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse: D. 30. august 2006.
Dato for ministeriets godkendelse af vedtægter: D. 8. november 2006.
Ovenstående datoer offentliggjort d. 13. januar 2014.

 

Office 365Nimdrupvej 2  .  8740 Brædstrup  .  Skolen Tlf.: 75 75 38 88 .  kontor@bakkelandets-friskole.dk